201601.29
0
0

Członek zarządu spółki świadczący usługi doradcze może rozliczać się według stawku 19%

Członek zarządu świadczący usługi doradcze, konsultingowe oraz na przykład usługi polegające na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych i pozyskiwaniu kontrahentów handlowych i inne usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze spółką z o.o. może stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak przykładowe usługi można wskazać: wyszukiwanie i analiza…

201601.28
0
0

Komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej dotyczący wykorzystania spółki w Libanie do celów podatkowych

by in Media

Na łamach „Rzeczpospolitej” dnia 28 stycznia ukazał się komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w artykule „Firmy szukają nowych rajów podatkowych”. – Teraz dużym zainteresowaniem cieszy się Liban – mówi Jarosław Ziobrowski, adwokat w Kancelarii Ziobrowski Kurpisz. – Założenie spółki nie jest ani skomplikowane, ani kosztowne. Co więcej, kwota podatku od spółki jest stała, niezależnie od liczby…

201601.25
0
0

Kiedy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych…

201601.22
0
0

Nasze specjalizacje – prawo gospodarcze i prawo spółek

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują: zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce; przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich przygotowywanie umów handlowych doradztwo i pomoc w negocjacji przy sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części; doradztwo w zakresie…

201601.22
0
0

Prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Zmiany w prawie upadłościowym w zakresie odpowiedzialności prokurenta. Dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady normujące odpowiedzialność prokurentów za zobowiązania spółek. Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadzonej przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Jak podkreśla mec. Tomasz Kurpisz z kancelarii prawnej Kurpisz i…

201601.20
0
0

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

Zgodnie art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej w sytuacjach wskazanych w wymienionym przepisie, decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie zaś do treści art. 239 § 2 Ordynacji podatkowej przepis § 1 stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Uprawdopodobnienie, że zobowiązanie nie zostanie wykonane, jest…

201601.19
0
0

Komentarz mec. Kurpisza w Pulsie Biznesu

by in Media

W Pulsie Biznesu z dnia 16 stycznia 2016 r. ukazał się artykuł, w którym mec. Tomasz Kurpisz komentuje możliwe rozwiązania, w sytuacji w której zarząd spółki odmawia zwołania Zgromadzenia Wspólników. „W przypadku uzyskania takiej zgody otwiera się droga dla udziałowca większościowego do odwołania członka zarządu. Ten sprytny zabieg, czyli powzięcie uchwały o głosowaniu pisemnym, umożliwia…

201601.18
0
0

Odliczenie VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji w postaci braku prawa do odliczenia podatku VAT tylko dlatego, że niektóre podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw towarów prowadziły działalności gospodarczą w celu dokonywania oszustw podatkowych. Pozbawienie podatnika prawa od odliczenia podatku VAT jest środkiem prowadzącym do ukarania nie tego podmiotu, który popełnił przestępstwo finansowe. Z orzeczenia Trybunału z…

201601.15
0
0

Doradztwo podatkowe – kancelaria Kurpisz i Ziobrowski

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują następujące dziedziny prawa podatkowego: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatki transakcyjne (VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych), cło, międzynarodowe prawo podatkowe. Kancelaria zapewnia klientom fachową i kompleksową obsługę podatkową pozwalającą z jednej strony na eliminowanie zagrożeń i minimalizacje obciążeń podatkowych, a…

201601.15
0
2

Egzekucja z aktu notarialnego – jak skutecznie dochodzić wierzytelności

Popularną formą zabezpieczenia wierzytelności jest dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (kpc). Instytucja ta wykorzystywana jest w obrocie profesjonalnym, szczególnie przy udzielaniu kredytów pożyczek a także w celu zabezpieczenia realizacji umów. Jak wskazują prawnicy z Kancelarii Kurpisz i Ziobrowski dobrowolne poddanie się…