201512.01
0
0

Czy przejazd samochodem służbowym z pracy do domu i z domu do pracy powoduje powstanie po stronie członka zarządu przychodu?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano…

201511.19
0
0

Czy zmieni się właściwość Urzędu Skarbowego spółki po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych. Zgodnie z…

201511.06
0
0

Kaucja gwarancyjna w praktyce

Kaucja gwarancyjna jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Jest to mechanizm wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013, poz. 1027). Dzięki kaucji…

201511.04
0
0

Nasza specjalizacja – postępowania podatkowe

Specjalizacja kancelarii Kurpisz i Ziobrowski w postępowaniu podatkowym obejmuje: pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi w tym: w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych; reprezentowanie Klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków; reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi…

201511.03
0
0

Kto powinien podpisywać deklaracje podatkowe, np. VAT-7, CIT-8 w spółce akcyjnej jeżeli zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków zarządu

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach…

201511.02
0
1

Sportowiec bezpieczny na podatku liniowym – wypowiedz mec. Jarosław Ziobrowskiego w Pulsie Biznesu

Dnia 19.09.2015 r. w Pulsie Biznesu ukazała się wypowiedź mec. Jarosława Ziobrowskiego dotycząca możliwości stosowania podatku liniowego przez sportowców. Adwokat Ziobrowski zwrócił uwagę, że przychody wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście można, w określonych warunkach, zaliczyć do źródła działalność gospodarcza i opodatkować je podatkiem liniowym 19 proc. Warto także przypomnieć, że minister wydał…

201510.31
0
0

Studia podyplomowe jako koszt uzyskania przychodu

W Rzeczpospolitej ukazał się komentarz adwokata Jarosław Ziobrowskiego dotyczący wydatków na studia,które mogą być kosztem podatkowym. Organy podatkowe w interpretacjach dotyczących kwestii ponoszenia wydatków związanych z kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi wskazują, że istotne jest ustalenie, czy takie wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i…

201510.28
0
0

Nasza specjalizacja – prawo podatkowe

Kancelaria Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie: bieżącego i kompleksowego doradztwa podatkowego w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości; przygotowywania i analizie umów, porozumień pod względem skutków podatkowych; doradztwa w zakresie podatku od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn;…

201510.27
0
0

Jak ponaglić opieszały organ podatkowy?

W Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa z mec. Ziobrowski dotycząca ponaglenia organu podatkowego. Zgodnie z przepisami organy podatkowe powinny rozpatrywać sprawy niezwłocznie. Maksymalny termin załatwienia sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego wynosi miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (art. 139 § 1 ordynacji podatkowej). Przepisy pozwalają też na przedłużenie postępowania, gdy nie można go zakończyć w…

201510.24
0
0

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności

Dnia 21.10.2015 r. w Rzeczpospolitej ukazała się wypowiedź mec. Ziobrowskiego w artykule „Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności|”. Adwokat Jarosław Ziobrowski wskazał, że nagła śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą stawia spadkobierców w bardzo trudnej sytuacji, bo ze względu na brak sukcesji nie mogą kontynuować prowadzenia firmy. Nie mogą np. odliczyć VAT ani…