201602.05
0
0

Zmiany dotyczące pełnomocnictw w postępowaniach podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw. Wprowadziła ona do Ordynacji podatkowej całkowicie nowy rozdział 3a poświęcony wyłącznie instytucji pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo funkcjonujące dotychczas zostało podzielone na trzy osobne kategorie: ogólne, szczególne oraz do doręczeń….

201601.29
0
0

Członek zarządu spółki świadczący usługi doradcze może rozliczać się według stawku 19%

Członek zarządu świadczący usługi doradcze, konsultingowe oraz na przykład usługi polegające na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych i pozyskiwaniu kontrahentów handlowych i inne usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze spółką z o.o. może stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak przykładowe usługi można wskazać: wyszukiwanie i analiza…

201601.25
0
0

Kiedy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych…

201601.18
0
0

Odliczenie VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji w postaci braku prawa do odliczenia podatku VAT tylko dlatego, że niektóre podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw towarów prowadziły działalności gospodarczą w celu dokonywania oszustw podatkowych. Pozbawienie podatnika prawa od odliczenia podatku VAT jest środkiem prowadzącym do ukarania nie tego podmiotu, który popełnił przestępstwo finansowe. Z orzeczenia Trybunału z…

201512.16
0
0

Kontrola podatkowa w spółce – jak możemy pomóc?

Kancelaria adwokacka w Warszawie Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego w tym w zakresie reprezentowania podatników w trakcie kontroli podatkowej. Warto pamiętać, że: Kontrola podatkowa może stanowić początkowe stadium zarówno postępowania podatkowego, jak i karnoskarbowego, a zebrane w jej ramach materiały mogą stać się dowodami w tych postępowaniach. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje…

201512.01
0
0

Czy przejazd samochodem służbowym z pracy do domu i z domu do pracy powoduje powstanie po stronie członka zarządu przychodu?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano…

201511.19
0
0

Czy zmieni się właściwość Urzędu Skarbowego spółki po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych. Zgodnie z…

201511.06
0
0

Kaucja gwarancyjna w praktyce

Kaucja gwarancyjna jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Jest to mechanizm wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013, poz. 1027). Dzięki kaucji…

201511.03
0
0

Kto powinien podpisywać deklaracje podatkowe, np. VAT-7, CIT-8 w spółce akcyjnej jeżeli zgodnie ze statutem wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków zarządu

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach…

201510.24
0
0

Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności

Dnia 21.10.2015 r. w Rzeczpospolitej ukazała się wypowiedź mec. Ziobrowskiego w artykule „Spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy nie mogą kontynuować jednoosobowej działalności|”. Adwokat Jarosław Ziobrowski wskazał, że nagła śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą stawia spadkobierców w bardzo trudnej sytuacji, bo ze względu na brak sukcesji nie mogą kontynuować prowadzenia firmy. Nie mogą np. odliczyć VAT ani…