201601.29
0
0

Członek zarządu spółki świadczący usługi doradcze może rozliczać się według stawku 19%

Członek zarządu świadczący usługi doradcze, konsultingowe oraz na przykład usługi polegające na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych i pozyskiwaniu kontrahentów handlowych i inne usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze spółką z o.o. może stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak przykładowe usługi można wskazać:

 • wyszukiwanie i analiza projektów podobnych w charakterze do projektów prowadzonych lub planowanych przez spółkę,
 • weryfikowanie oraz ocena modelu biznesowego dotyczącego określonego projektu spółki,
 • weryfikacja założeń realizacyjnych i finansowych związanych z projektem,
 • zakreślanie możliwych do osiągnięcia w ramach projektu celów i ich etapów
 • weryfikowanie założeń oraz przygotowywanie opisu otoczenia rynkowego,
 • analiza otoczenia konkurencyjnego, weryfikacja oraz ocena szans na powodzenie oraz zagrożeń związanych z projektem, zarówno w skali mikro jak i makro,
 • ocena innowacyjności modelu biznesowego proponowanego rozwiązania,
 • ocena założeń spółki odnośnie cen i wielkości sprzedaży;
 • okresowa weryfikacja istniejących strategii i rozwiązań w zakresie kontaktów spółki z mediami przy projektach prowadzonych dla klientów instytucjonalnych oraz przedstawianie propozycji nowych rozwiązań,
 • ocena wykonanych projektów reklamowych dla spółki oraz przedstawianie własnych pomysłów,
 • przedstawianie nowych strategii marketingowych oraz poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektów planowanych przez spółkę.

W praktyce umowa doradcza zawarta  ze spółką może przynieść duże oszczędności podatkowe dla członka zarządu – na co wskazuje adwokat Tomasz Kurpisz z kancelarii prawnej Kurpisz i Ziobrowski.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) wyróżnia się wśród przychodów działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof).

Pozarolniczą działalnością gospodarczą, w myśl. art. 5a pkt 6 updof jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu, z której uzyskane przychody zaliczane są do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 updof.

Zgodnie z kolei z art. 13 pkt 7 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 updof, również za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Oznacza to, że wynagrodzenie otrzymywane przez świadczącego usługi z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i zarządzania w Spółce z o.o. kwalifikuje się jako działalność wykonywana osobiście.

Natomiast przychody uzyskiwane na podstawie umowy z tytułu działalności w zakresie doradztwa, współpracy i wdrażania systemów i rozwiązań mobilnych oraz pozyskiwania kontrahentów handlowych i innych usług należy traktować inaczej niż przychody otrzymywane za m.in. zarządzanie Spółką z o.o.

Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd a samodzielnym podmiotem (zarządcą) jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot za wynagrodzeniem tymże przedsiębiorstwem na rzecz i w interesie przedsiębiorcy na jego rachunek i ryzyko.

Takiego charakteru nie będzie miała umowa o doradztwo oraz pozyskiwanie kontrahentów handlowych w takim zakresie. Członek zarządu, jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą i świadczący usługi jako doradca i wykonujący inne usługi nie będzie miał decydującego zdania o wyborze własnych pomysłów, nie będzie także decydował o akceptowaniu własnych ocen ani strategii.

Członek zarządu świadczący usługi z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania (zarządzania) a jedynie szereg czynności, których istotą jest doradztwo, wdrażanie rozwiązań mobilnych, pozyskiwanie kontrahentów i inne czynności, które będą przedstawiane do akceptacji.

Należy zatem uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

Zdaniem Jarosława Ziobrowskiego z kancelarii adwokackiej – przychody uzyskiwane przez członka zarządu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług doradztwa i innych wyżej wymienionych, stanowić będą przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Zgodnie zaś z art. 9a ust. 2 updof podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa).