201601.15
0
0

Doradztwo podatkowe – kancelaria Kurpisz i Ziobrowski

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują następujące dziedziny prawa podatkowego:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatki transakcyjne (VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych),
 • cło,
 • międzynarodowe prawo podatkowe.

Kancelaria zapewnia klientom fachową i kompleksową obsługę podatkową pozwalającą z jednej strony na eliminowanie zagrożeń i minimalizacje obciążeń podatkowych, a z drugiej, na możliwość kontroli oraz optymalizację działalności gospodarczej z perspektywy podatkowej.

W tym celu Kancelaria opracowała dla Klientów struktury finansowania bieżącej działalności (także we współpracy z zagranicznymi doradcami podatkowymi), jak i konkretnych transakcji. Doradztwo obejmuje również analizę odpowiednich przepisów podatkowych UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 • Kancelaria specjalizuje się w:
  • bieżącym doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które obejmuje między innymi podatkowe aspekty finansowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowej kwalifikacji kosztów finansowych, transakcji z podmiotami powiązanymi (transfer pricing), optymalizację i zarzadzanie „złymi długami”, podatkowe aspekty działalności marketingowej, optymalizację podatkową wydatków dokonywanych przez spółki z punktu widzenia możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów, opodatkowanie dywidendy, odsetek oraz należności licencyjnych itp.;
  • bieżącym doradztwie w zakresie podatku VAT;
  • weryfikowaniu umów zawieranych przez Klientów w celu eliminacji/ ograniczenia ryzyka podatkowego;
  • analizie z punktu widzenia zagadnień podatkowych innych dokumentów przygotowanych przez Klientów, takich na przykład jak Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień w zakresie zamówień publicznych.;
  • doradztwie w zakresie poszczególnych transakcji związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych (łączenia i przejęcia, podziały, prywatyzacje, nabywanie udziałów- share deal), nabyciem wybranych aktywów (asset deal), przedsiębiorstw (enterprise deal) oraz niektórych praw majątkowych (np: nabycie know-how);
  • doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej przygotowanie kontraktów menedżerskich, umów o pracę, umów-zleceń i umów o dzieło, analizę planów opcyjnych oraz wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika;
  • doradztwie w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz podmiotów zbiorowych za przestępstwa i wykroczenia podatkowe.
  • Kancelaria prowadzi również w zależności od potrzeb Klientów obsługę w zakresie innych, niewspomnianych wyżej podatków, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny czy podatek od spadków i darowizn. Kolejną, istotną częścią działalności zespołu doradztwa podatkowego są postępowania podatkowe. W ramach tych usług Kancelaria zapewnia Klientom pomoc w trakcie przeprowadzanych u nich kontroli podatkowych oraz skarbowych. Ponadto reprezentuje Klientów w sporach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sadem Administracyjnym.