201601.15
0
2

Egzekucja z aktu notarialnego – jak skutecznie dochodzić wierzytelności

Popularną formą zabezpieczenia wierzytelności jest dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (kpc). Instytucja ta wykorzystywana jest w obrocie profesjonalnym, szczególnie przy udzielaniu kredytów pożyczek a także w celu zabezpieczenia realizacji umów.

Jak wskazują prawnicy z Kancelarii Kurpisz i Ziobrowski dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika umożliwia wierzycielowi łatwiejsze wszczęcie postępowania egzekucyjnego, bez konieczności dowodzenia zasadności swego roszczenia w postępowaniu sądowym. W ten sposób zdecydowanie ułatwia to oraz przyśpiesza proces zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Zgodnie z treścią art. 777 § 1 pkt 4 – 6 kpc, tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Forma aktu notarialnego dla oświadczenia dłużnika zastrzeżona została pod rygorem nieważności.

W przypadku, gdy oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji ma być swoistym zabezpieczeniem wykonania umowy, wystarczy, że formą aktu notarialnego objęte jest samo oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, które może stanowić odrębny od samej umowy dokument.
W aktualnym stanie prawnym wymienia się trzy rodzaje oświadczeń o poddaniu się egzekucji:

Akt notarialny uregulowany w art. 777 § 1 pkt 4 kpc

Na podstawie przytoczonego wyżej przepisu można wyróżnić następujące elementy, które powinno zawierać oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kpc:
1. określenie dłużnika i wierzyciela;
2. oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji;
3. precyzyjne określenie świadczenia dłużnika (obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej), w tym podanie podstawy prawnej obowiązku (np. wskazanie umowy, z której wynika obowiązek)
4. termin spełnienia świadczenia lub zdarzenie, od którego uzależnione jest jego wykonanie.

Akt notarialny uregulowany w art. 777 § 1 pkt 5 kpc

Przepis ten wyróżnia następujące elementy, które powinno zawierać oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kpc:
1. określenie dłużnika i wierzyciela;
2. oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji;
3. oznaczenie świadczenia pieniężnego (do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej);
4. określenie zdarzenia, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku;
5. określenie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Akt notarialny uregulowany w art. 777 § 1 pkt 6 kpc

Analiza tego przepisu pozwala wyróżnić następujące elementy, które powinno zawierać oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6 kpc:
1. określenie stron aktu;
2. oświadczenie osoby, której rzecz, wierzytelność lub prawo jest obciążone hipoteką lub zastawem, która nie jest dłużnikiem osobistym, o poddaniu się egzekucji z obciążonej nieruchomości, wierzytelności lub prawa, w celu zaspokojenia wierzyciela, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie;
3. określenie wysokości wierzytelności podlegającej zaspokojeniu (oznaczonej wprost,
4. do wysokości określonej kwoty lub za pomocą klauzuli waloryzacyjnej);
5. określenie okoliczności upoważniających wierzyciela do prowadzenia egzekucji;
6. określenie terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

W przypadku tego rodzaju aktu notarialnego zakres egzekucji ograniczony jest do składników majątku dłużnika rzeczowego, na których ustanowiono zabezpieczenie.

Jeżeli spełnione zostaną wyżej wymienione wymogi, akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji stanowić będzie tytuł egzekucyjny, który po nadaniu klauzuli wykonalności stanie się tytułem wykonawczym uprawniającym wierzyciela do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zdaniem prawników kancelarii prawnej Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. z Warszawy powyższe oznacza znaczne uproszczenie procedury windykacyjnej, albowiem pominięty zostaje cały etap postępowania sądowego – za wyjątkiem postępowania o nadanie klauzuli wykonalności.