201706.06
0
0

Prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

dollar-exchange-rate-544949_1920

Zmiany w prawie upadłościowym w zakresie odpowiedzialności prokurenta.

Dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady normujące odpowiedzialność prokurentów za zobowiązania spółek. Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadzonej przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Jak podkreśla mec. Tomasz Kurpisz z kancelarii prawnej Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. – zgodnie z nowymi przepisami prokurenci są zobowiązani, obok członków zarządu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W dotychczasowym brzmieniu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywał: „na każdym, kto ma prawo reprezentować podmiot sam lub łącznie z innymi osobami.”

Dotychczas panował pogląd, że obowiązek ten dotyczy jedynie członków zarządu, wykluczając jednocześnie z tego grona prokurentów. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości rodzi odpowiedzialność po stronie reprezentantów, wobec spółki, jej udziałowców i wierzycieli dodaje mec. Jarosław Ziobrowski adwokat z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski.

Przepisy znowelizowanej ustawy stanowią, że prokurenci ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podmiotów w których pełnia funkcje, jeżeli nie zgłoszą w terminie jednego miesiąca od zaistnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, wniosku o upadłość. Opisane zmiany dotyczą prokurentów powołany po dniu 1 stycznia 2016 r. oraz prokurentów sprawujących funkcje w tym dniu.

Z samej ustawy jak i z uzasadnienia nowelizacji wynika, że celem ustawodawcy jest nałożenie na prokurenta odpowiedzialności cywilnej za niezgłoszenie przez niego we właściwym terminie wniosku o upadłość podmiotu, który reprezentuje dodaje adwokat T.Kurpisz z kancelarii prawnej Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp. p.

Prokurent będzie mógł uniknąć odpowiedzialności, wskazując, że nie ponosi on winy za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, jak również wykazując, że otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Takie zmiany oznaczają, że odpowiedzialność prokurentów, jest niemal identyczna z odpowiedzialnością członków zarządu.

Na koniec warto dodać, że zmiany te oznaczają konieczność zwiększenie kontroli finansowej oraz monitorowanie płynności bieżących zobowiązań spółki przez prokurentów, gdyż w przeciwnym razie udowodnienie braku winy i unikniecie odpowiedzialności za wynikłą szkodę będzie bardzo trudne.