201511.06
0
0

Kaucja gwarancyjna w praktyce

in Podatki
Kaucja gwarancyjna jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Jest to mechanizm wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013, poz. 1027). Dzięki kaucji gwarancyjnej kupujący towary w  się wyłączyć” z odpowiedzialności solidarnej za nieodprowadzony przez dostawcę podatek VAT. Odpowiedzialność solidarna będzie stosowana w odniesieniu do transakcji o dużej wartości tj. gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez podatku VAT, przekroczy w miesiącu 50.000 zł oraz w momencie dokonania dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.Nabywca towarów wrażliwych nie odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe gdy na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:
  1. podmiot dokonujący dostawy towarów był wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,
  2. wysokość kaucji gwarancyjnej odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.
Wykaz dostawców, którzy wpłacili kaucję gwarancyjną zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl
Wysokość kaucji gwarancyjnej to:– co najmniej jedna piąta kwoty podatku należnego od przewidywanej przez dostawcę w
danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (towarów wrażliwych), nie może być jednak niższa niż 200.000 zł i nie musi być wyższa niż 3 000 000 zł.
Formy kaucji gwarancyjnej:
  • depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego;
  • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa; przepis art. 33 e Ordynacji podatkowej;
  • pisemnie, nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
  • rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie. Kaucje można złożyć bezterminowo lub na czas określony, ale nie krótszy niż 12 miesięcy.

W serwisie Kaucja gwarancyjna znajduje się wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Rozwiązania przeciwdziałające nadużyciom i wyłudzaniu podatku od towarów i usług w obrocie niektórymi towarami zostały przewidziane w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027). Jednym z nich jest instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, w przypadku dostaw takich towarów wrażliwych jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Skorzystanie przez nabywcę z funkcji ochronnej kaucji gwarancyjnej powoduje wyłączenie jego odpowiedzialności podatkowej. Polega to na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości.