201512.16
0
0

Kontrola podatkowa w spółce – jak możemy pomóc?

Kancelaria adwokacka w Warszawie Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego w tym w zakresie reprezentowania podatników w trakcie kontroli podatkowej.

Warto pamiętać, że:

  • Kontrola podatkowa może stanowić początkowe stadium zarówno postępowania podatkowego, jak i karnoskarbowego, a zebrane w jej ramach materiały mogą stać się dowodami w tych postępowaniach.
  • Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie reprezentującej kontrolowanego, o której mowa w art. 281a, upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Kontrolowany jest obowiązany wskazać osobę, która będzie go reprezentowała w trakcie kontroli, w czasie jego nieobecności, jeżeli nie wskazał tej osoby w trybie art.281a (art. 284 §1).
  • Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, a w szczególności, gdy istnieje ryzyko utraty materiału dowodowego lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej. W takim przypadku upoważnienie do kontroli należy doręczyć bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli (art.284a §1, 1a i 2).
  • Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani (czyli podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni) wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrola przeprowadzana jest przez organy podatkowe pierwszej instancji. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadza kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Kancelaria adwokacka w Warszawie Kurpisz i Ziobrowski świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego w tym w zakresie reprezentowania podatników w trakcie kontroli podatkowej.

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Warto pamiętać, że kontrolujący są w szczególności uprawnieni do:

1)   wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;

2)   wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku,

3)   żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

4)   żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;

5)   zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;

6)   zabezpieczania zebranych dowodów;

7)   legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;

8)   żądania przeprowadzenia spisu z natury;

9)   przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych;

10)  zasięgania opinii biegłych.

Kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem próbek towarów; akt, ksiąg i dokumentów.

Podatnicy także mają swoje prawa o których warto pamiętać w tracie kontroli.

Jednym z najistotniejszych praw osoby kontrolowanej jest prawo do udziału we wszystkich czynnościach związanych z przeprowadzaną kontrolą. Uczestnictwo w  czynnościach nie jest jednak obowiązkowe. Warto dodać, że kontrolowany może zrezygnować z udziału (pisemnie, w formie oświadczenia) w prowadzonej kontroli.

Kontrolowany może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do jego reprezentowania w razie przyszłej kontroli podatkowej. Upoważnienie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej. Co istotne w upoważnieniu nie ma konieczności wpisania zakresu czynności, do których zostanie uprawniona osoba reprezentująca.

Warto zwrócić uwagę na ponowne wszczynanie kontroli podatkowej w tej samej sprawie. Jeżeli posiadamy decyzję ostateczną dotyczącą danego okresu rozliczeniowego ,wówczas organ nie powinien kolejnym raz kontrolować tego samego okresu.

Ważne jest także prawo do składania wyjaśnień oraz zastrzeżeń do protokołu dotyczącego kontroli podatkowej. Kontrolowany może z tego prawa skorzystać jeżeli ma zastrzeżenia do ustaleń, które zostały zamieszczone w protokole.

Kontrolowany ma prawo złożyć skargę na działania organu kontrolującego, w szczególności na zaniedbanie lub nienależyte prowadzenie czynności kontrolnych. I na koniec najważniejsze, kontrolowany ma prawo zawsze żądać od organu kontrolującego okazania legitymacji. Każde prawidłowe wszczęcie kontroli podatkowej powinno zaczynać się od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli ale także okazania legitymacji służbowej.

W razie pytań prosimy o kontakt.