201601.22
0
0

Nasze specjalizacje – prawo gospodarcze i prawo spółek

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują: zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce; przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich przygotowywanie umów handlowych doradztwo i pomoc w negocjacji przy sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części; doradztwo w zakresie…

201601.22
0
0

Prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Zmiany w prawie upadłościowym w zakresie odpowiedzialności prokurenta. Dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady normujące odpowiedzialność prokurentów za zobowiązania spółek. Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadzonej przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Jak podkreśla mec. Tomasz Kurpisz z kancelarii prawnej Kurpisz i…

201601.20
0
0

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

Zgodnie art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej w sytuacjach wskazanych w wymienionym przepisie, decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Stosownie zaś do treści art. 239 § 2 Ordynacji podatkowej przepis § 1 stosuje się, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Uprawdopodobnienie, że zobowiązanie nie zostanie wykonane, jest…

201601.19
0
0

Komentarz mec. Kurpisza w Pulsie Biznesu

by in Media

W Pulsie Biznesu z dnia 16 stycznia 2016 r. ukazał się artykuł, w którym mec. Tomasz Kurpisz komentuje możliwe rozwiązania, w sytuacji w której zarząd spółki odmawia zwołania Zgromadzenia Wspólników. „W przypadku uzyskania takiej zgody otwiera się droga dla udziałowca większościowego do odwołania członka zarządu. Ten sprytny zabieg, czyli powzięcie uchwały o głosowaniu pisemnym, umożliwia…

201601.18
0
0

Odliczenie VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji w postaci braku prawa do odliczenia podatku VAT tylko dlatego, że niektóre podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw towarów prowadziły działalności gospodarczą w celu dokonywania oszustw podatkowych. Pozbawienie podatnika prawa od odliczenia podatku VAT jest środkiem prowadzącym do ukarania nie tego podmiotu, który popełnił przestępstwo finansowe. Z orzeczenia Trybunału z…

201601.15
0
0

Doradztwo podatkowe – kancelaria Kurpisz i Ziobrowski

Usługi świadczone przez kancelarię prawną Kurpisz i Ziobrowski obejmują następujące dziedziny prawa podatkowego: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatki transakcyjne (VAT oraz podatek od czynności cywilnoprawnych), cło, międzynarodowe prawo podatkowe. Kancelaria zapewnia klientom fachową i kompleksową obsługę podatkową pozwalającą z jednej strony na eliminowanie zagrożeń i minimalizacje obciążeń podatkowych, a…

201601.15
0
2

Egzekucja z aktu notarialnego – jak skutecznie dochodzić wierzytelności

Popularną formą zabezpieczenia wierzytelności jest dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (kpc). Instytucja ta wykorzystywana jest w obrocie profesjonalnym, szczególnie przy udzielaniu kredytów pożyczek a także w celu zabezpieczenia realizacji umów. Jak wskazują prawnicy z Kancelarii Kurpisz i Ziobrowski dobrowolne poddanie się…

201601.08
0
0

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej

Zasiadanie w radzie nadzorczej wiąże się z odpowiedzialnością. Warszawska kancelaria adwokacka Kurpisz i Ziobrowski doradza członkom rad nadzorczych. Wiele osób uważa, że zasiadanie w radzie nadzorczej działającej czy to w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy w spółce akcyjnej nie rodzi żadnej odpowiedzialności. Błędnie przyjmuje się, że jedynie członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność z tytułu sprawowanej funkcji….

201512.23
0
0

Komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej

by in Media

Na łamach „Rzeczpospolitej” dnia 23 grudnia ukazał się komentarz mec. Jarosława Ziobrowskiego w artykule  „Jak stosować szczególną procedurę, nie uzyskując marży„. Mec. komentuje najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. „Komentowany wyrok dotyczy dwóch istotnych zagadnień. Po pierwsze sad przypomniał, że organ podatkowy nie ma uprawnień do weryfikacji okoliczności faktycznych wskazanych przez podatnika we…

201512.23
0
0

Zmiany w prawie pracy od 2016 r.

Zmiany w prawie pracy wchodzące w życie w 2016 r. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa od dotychczasowej o 100 zł i wyniesie 1850 zł….