201706.06
0
0

Jak ponaglić opieszały organ podatkowy?

notebook-933362_1920

W Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa z mec. Ziobrowski dotycząca ponaglenia organu podatkowego.

Zgodnie z przepisami organy podatkowe powinny rozpatrywać sprawy niezwłocznie. Maksymalny termin załatwienia sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego wynosi miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (art. 139 § 1 ordynacji podatkowej). Przepisy pozwalają też na przedłużenie postępowania, gdy nie można go zakończyć w terminie. Wówczas organ musi podać przyczyny niedotrzymania terminu i wyznaczyć nowy (art. 140 o.p.).

Jednak jeśli organ podatkowy nie podejmuje jakichkolwiek czynności w sprawie, to podatnik może na to zareagować. Służy temu ponaglenie organu podatkowego.

Jak prawidłowo należy je złożyć?

Przedsiębiorca powinien napisać wniosek zawierający jego dane, sygnaturę sprawy, datę jej wszczęcia oraz uzasadnienie, dlaczego prosi o podjęcie działań i wyznaczenie terminu rozstrzygnięcia sprawy. Podatnik może np. uzasadnić, że od momentu doręczenia mu decyzji o wszczęciu postępowania nie otrzymał żadnego innego pisma, mimo iż minęło już dwa miesiące i nie został podany inny termin rozstrzygnięcia sprawy. Co ważne, tego typu wniosek nie podlega żadnym opłatom.

Ponaglenie składa się do organu podatkowego wyższego stopnia niż prowadzący postępowanie (art. 141 § 1 pkt 1 o.p.). Przykładowo jeśli trwające zbyt długo postępowanie podatkowe prowadzi naczelnik urzędu skarbowego, to ponaglenie należy złożyć do dyrektora izby skarbowej. Jeśli natomiast sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub izby celnej, to ponaglenie składa się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wówczas, jeśli ponaglenie zostanie uznane za uzasadnione, to wyznaczony zostaje dodatkowy termin załatwienia sprawy. Ponaglenie może też wywołać skutki wobec urzędnika prowadzącego postępowanie, który za niezałatwienie sprawy w terminie podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.