201602.05
0
0

Zmiany dotyczące pełnomocnictw w postępowaniach podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw. Wprowadziła ona do Ordynacji podatkowej całkowicie nowy rozdział 3a poświęcony wyłącznie instytucji pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo funkcjonujące dotychczas zostało podzielone na trzy osobne kategorie: ogólne, szczególne oraz do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne uprawnia upoważnionego do występowania w imieniu podatnika, poprzez podejmowanie niezbędnych czynności, we wszelkich sprawach i postępowaniach podatkowych oraz innych sprawach przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej. Ma zlikwidować to istniejącą wcześniej konieczność przedkładania pełnomocnictwa lub jego odpisu w każdej osobnej sprawie podatkowej, upraszczając reprezentację oraz zmniejszając związane z nią koszty. Pełnomocnictwo ogólne można składać jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przechowywane zaś jest w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych prowadzonym przez Ministra Finansów.

Drugi rodzaj pełnomocnictwa – pełnomocnictwo szczególne – odpowiada konstrukcyjnie pełnomocnictwu istniejącemu przed zmianami. Jego zakres nadal ogranicza się do udzielenia upoważnienia do działania tylko w określonej sprawie.

Trzeci rodzaj pełnomocnictwa odnosi się zaś do celów doręczeń, przymusowo przy wystąpieniu niektórych przesłanek (np. zmianie miejsca zamieszkania na zagraniczny i jednoczesnym braku pełnomocnika ogólnego lub szczególnego). Do pełnomocnictwa do doręczeń są stosowane odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego.

Zmiany w dotychczasowym brzmieniu przepisów wprowadziły również obowiązujący podatników wzór pełnomocnictwa, a także wzory zawiadomienia o jego zmianie, wypowiedzeniu lub odwołaniu. Określone są one przez Ministra Finansów w stosownym rozporządzeniu.

Andrzej Dzidowski, aplikant radcowski z kancelarii Kurpisz i Ziobrowski Adwokacka sp.p. zauważa, że „wśród istotnych nowości znalazł się m.in. obowiązek podawania w treści pełnomocnictw adresu pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – podany ma być także adres elektroniczny. Jednakże pełnomocnictw dołączonych do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r. nie trzeba uzupełniać o adres elektroniczny pełnomocnika.”