201512.23
0
0

Zmiany w prawie pracy od 2016 r.

Zmiany w prawie pracy wchodzące w życie w 2016 r.

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1385) przyszłoroczna pensja będzie wyższa od dotychczasowej o 100 zł i wyniesie 1850 zł. Wzrost wynagrodzenia pociągnie za sobą zmiany w wysokości niektórych świadczeń pracowniczych, których wysokość jest wynikiem minimalnej pensji.

Wzrosną ponadto maksymalne wysokości odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, minimalnego odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, dodatku za pracę w porze nocnej, kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.

Wyższa będzie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.

Umowy terminowe

Od dnia 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać również nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadzają zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony. Ograniczony zostanie okres zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony do 36 miesięcy (w tym 3 miesiące umowy o pracę na okres próbny).

Nadal ograniczona ma być liczba umów terminowych z jednym pracodawcą – ale zgodnie ze zmianami nie może być ich więcej niż trzy, czwarta stawać ma się umową na czas nieokreślony (obecnie trzecia umowa staje się umową na czas nieokreślony). Wyjątkiem od powyższych zasad będzie np. zatrudnienie na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej.

Zmiany wprowadzają zrównanie okresów wypowiedzeń umów na czas określony i na czas nieokreślony (w przypadku, gdy staż pracy u danego pracodawcy wynosi mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie, gdy od pół roku do mniej niż trzech lat – miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż wynosi co najmniej trzy lata).

Zmiany w dotyczą także umów na okres próbny. Co do zasady pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz i tylko, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. W określonych przypadkach możliwe będzie jednak ponowne zatrudnienia pracownika na okres próbny.

Co istotne wraz z wejściem w życie nowelizacji, pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Składki od umów zlecenia

W dniu 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831), które przewidują objęcie obowiązkiem opłacania składek nowych tytułów do ubezpieczeń. Nowe przepisy zmieniają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy agnacyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zgodnie ze zmianami zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli będzie spełniał warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu również z innych tytułów. Zasada powyższa będzie jednak wyłączona jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług lub z innych tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

E-zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie wystawianie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej (e-ZLA). Te automatycznie będą wysyłane do ZUS, skąd trafią na profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych.

Reformę wystawiania zaświadczeń lekarskich przewiduje ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2016 r. znikną papierowe zwolnienia lekarskie, a pojawią się elektroniczne. Wystawianie zaświadczeń lekarskich, według wzoru ustalonego przez ZUS, będzie się odbywało przez skrzynkę podawczą ZUS. Lekarz, upoważniony przez ZUS, będzie musiał korzystać z kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP oraz stworzyć specjalny profil informacyjny za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS.

Refundacja dla pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca, który zatrudni na pełny etat bezrobotnego do 30. roku życia będzie otrzymywał od państwa równowartość minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, które jako zatrudniający ma obowiązek płacić. Regulacje służące aktywizacji zawodowej młodych pracowników wprowadza ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1814). Refundacja będzie przysługiwać przez 12 miesięcy, ale pracodawca, który z niej skorzysta będzie zobowiązany do zatrudnienia tego pracownika przez co najmniej kolejne 12 miesięcy.
Podstawą refundacji ma być umowa pomiędzy starostą a pracodawcą. Będą one mogły być zawierane od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.