Specjalizacje

 • Doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców;
 • Zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce;
 • Przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich;
 • Przygotowywanie umów handlowych;
 • Doradztwo i pomoc w negocjacji przy sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części;
 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w tym przekształcania, łączenia, podziałów i likwidacji spółek;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych (np. umów najmu, sprzedaży, zastawów, leasingu, umów o roboty budowlane, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji);
 • Doradztwo w zakresie bieżącej obsługi spółek, przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych oraz przygotowywanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych;
 • Reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy   wspólnikiem a spółką;
 • Doradztwo w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 • Bieżące i kompleksowe doradztwo podatkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości;
 • Przygotowywanie i analiza umów, porozumień pod względem skutków podatkowych;
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn;
 • Przygotowywanie i składania wniosków o interpretacje podatkowe;
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji, stowarzyszeń, osób trzecich w tym członków rodziny za zobowiązania podatkowe;
 • Pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi w tym: w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych;
 • Reprezentowanie Klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków;
 • Reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Przygotowywanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej, celnej, postępowania podatkowego i postępowania sądowo administracyjnego;
 • Przygotowywanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej organom kontrolującym;
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach w sprawie zwrotu nadpłaty podatku oraz zwrotu podatku VAT.
 • Doradztwo z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa karnego gospodarczego;
 • Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych;
 • Doradztwo w zakresie postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, skierowane przeciwko przedsiębiorcom, członkom zarządu, dyrektorom finansowym, głównym księgowym oraz innym osobom odpowiedzialnym za zobowiązania podatkowe;
 • Reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny) oraz innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym;
 • Reprezentowanie klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych;
 • Doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w interesy przedsiębiorców;
 • Udział w przesłuchaniach prowadzonych przez prokuratora lub Policję.
 • Udzielania porad, konsultacji, opinii prawnych;
 • Przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedzerskiech, umów o współpracę, umów o zakazie konkurencji;
 • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych z pracownikami; prowadzenie negocjacji ugodowych w sprawach prawa pracy;
 • Przygotowywanie regulaminów wewnętrznych (np. regulaminy pracy i wynagradzania, kodeksy etyczne, polityki antydyskryminacyjne, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie);
 • Reprezentowanie klientów w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Doradztwo w zakresie uzyskania certyfikatów i tworzenia działalności agencji zatrudnienia.
 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty oraz pism przedprocesowych;
 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach gospodarczych i cywilnych;
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach zabezpieczających, egzekucyjnych w tym pomoc przy egzekwowaniu należnych świadczeń;
 • Doradztwo w zakresie sposobu prowadzenia ewentualnej egzekucj;
 • Reprezentowanie klientów przed sądami polubownymi, stałymi i ad hoc, doradztwo w zakresie możliwośći polubownego rozstrzygnięcia sporu (mediacja, ugoda sądowa);
 • Przygotowywanie opinii dotyczących możliwośći wniesienia skargi kasacyjnej w oraz przygotowywanie skarg kasacyjnych;
 • Przygotowywanie opinii dotyczących możliwości wniesienia skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Oferujemy kompleksową usługę dotyczącą założenia działalności gospodarczej w Polsce (np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; spółki akcyjnej; spółki komandytowej; spółki komandytowo-akcyjnej; spółki jawnej; jednoosobowej działalności gospodarczej.

Nasze usługi obejmują:

 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka kapitałowa);
 • przygotowanie dokumentów oraz umowy spółki;
 • organizację spotkania u notariusza (jeżeli jest to konieczne przy wybranej formie działalności);
 • przygotowanie oraz złożenie w imieniu klienta wniosków o rejestrację działalności gospodarczej lub spółki, dokumentów w Urzędzie Statystycznym w celu uzyskania numeru REGON, dokumentów celem rejestracji spółki w Urzędzie Skarbowym i uzyskanie numeru NIP oraz rejestracji VAT.

Oferujemy gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferowane przez nas spółki kapitałowe:

 • zawierają wszelkie niezbędne rejestracje (KRS/REGON/NIP/VAT);mają czystą historię handlową;
 • nie posiadają zobowiązań, nigdy nie prowadziły działalności oraz nie zatrudniały pracowników;
 • mają w pełni opłacony kapitał zakładowy;
 • zawierają szeroki zakres działalności i elastyczną umowę;
 • mają zarejestrowaną siedzibę w Warszawie;
  Procedura sprzedaży gotowej spółki trwa do 3 dni od momentu nawiązania kontaktu z Klientem. 
 • Już od daty sprzedaży nowi wspólnicy i zarząd mogą dokonywać wszystkich czynności w spółce, bez konieczności czekania do momentu ujawnienia nowych danych w KRS.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką;
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji, stowarzyszeń za zobowiązania podatkowe;
 • Doradztwo prawne w zakresie wpływu planowanych działań spółki (grupy) na ryzyko odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu;
 • Przegląd wewnętrznych regulacji obowiązujących w spółce oraz identyfikacja kluczowych ryzyk odpowiedzialności indywidualnej;
 • Przygotowywanie wewnętrznych procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu;
 • Przygotowywanie strategii obrony przed potencjalnymi zarzutami;
 • Reprezentowanie członków zarządu w postępowaniach zmierzających do pociągnięcia ich do odpowiedzialności indywidualnej.
 • Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek w Polsce (usługi obejmują przygotowanie kompletu dokumentów i wniosków składanych do organu rejestracyjnego, uzyskanie KRS/REGON/NIP/VAT, pomoc przy otwarciu rachunku bankowego);
 • Przedstawiamy kompleksowe usługi rejestracji  przedstawicielstw firm zagranicznych, oddziałów oraz filii w Polsce;
 • Doradzamy w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego, prawa pracy.Oferujemy pomoc przy wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej (spółka osobowa, spółka kapitałowa);
 • Oferujemy kompleksowe usługi sprzedaży gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w Polsce, które zawierają wszelkie niezbędne rejestracje (KRS/REGON/NIP/VAT), mają czystą historię handlową, nie posiadają zobowiązań, nigdy nie prowadziły działalności oraz nie zatrudniały pracowników, mają w pełni opłacony kapitał zakładowy, zawierają szeroki zakres działalności i elastyczną umowę i mają zarejestrowaną siedzibę w Warszawie (w nabywanej spółce można zmienić dane rejestrowe, w tym nazwę i siedzibę spółki);
 • Doradzamy w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego, prawa pracy.